Ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 
5/30/13 4:37 PM

Ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 527/QĐ- BXD về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng nhằm phục vụ các mục tiêu chung của Chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia, Chiến lược Phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Mức độ phát triển của khoa học và công nghệ ngành Xây dựng cần đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới trên các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng; cơ khí xây dựng; vật liệu xây dựng; hạ tầng và phát triển đô thị; hệ thống qui chuẩn, tiêu chuẩn và nguồn nhân lực.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 phấn đấu đạt một số mục tiêu trên các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng; Vật liệu xây dựng; Cơ khí xây dựn; Phát triển đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Tư vấn xây dựng; Đào tạo nguồn nhân lực KH&CN ngành Xây dựng.

Chiến lược cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu Về cơ chế chính sách; Các chương trình, đề án trọng điểm.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là nền khoa học và công nghệ xây dựng hiện đại thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành Xây dựng theo hướng tiên tiến và hiện đại, đáp ứng với tiến trình hội nhập.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 527/QĐ- BXD.